Ha a közösség éves pénzforgalma meghaladja a 20 millió forintot vagy az Alapító okirat szerint külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma meghaladja az ötvenet, a számvizsgáló bizottság, illetőleg az ellenőrzési jogkör gyakorlója feladatellátásának segítésére Gazdasági ellenőrzést segítő személyt kell igénybe venni.

A Gazdasági ellenőrzést segítő személy a számvitelről szóló törvény szerinti könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult szolgáltató vagy okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező és regisztrált személy lehet.

A közösség éves pénzforgalma: a gazdálkodási évben, készpénzben és bankszámlán befolyt összes bevétel és kifizetett összes kiadás együttes összege, amely egy tényszám és nem tervezett összeg!

Kötelezettsége vizsgálni és véleményezni az éves elszámolást, valamint a következő évi költségvetési tervezetet. E célból betekinthet a közösség számviteli nyilvántartásaiba, az azt alátámasztó bizonylatokba és dokumentumokba. Vizsgálatának eredményéről – ideértve azt is, ha tudomást szerez a közösség vagyonának várható jelentős csökkenéséről, illetve más olyan tényről, amely társasházi tisztségviselő felelősségre vonását vonhatja maga után –, írásban köteles tájékoztatni a közgyűlést. A Gazdasági ellenőrzést segítő személy a társasház gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját meghívóhoz mellékelni kell, ennek elmulasztása esetén az e körbe tartozó napirendi pontokról hozott közgyűlési határozat érvénytelen. A közgyűlésre a Gazdasági ellenőrzést segítő személyt kötelező meghívni, aki tanácskozási joggal vesz részt éves elszámolás és a következő évi költségvetési javaslat közgyűlési napirendi pont tárgyalásán.

Nem kötelező Gazdasági ellenőrzést segítő személyt igénybe venni, ha:

  • az ellenőrzési feladatok ellátása könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult szolgáltató vagy okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező és a számvitelről szóló törvény szerinti nyilvántartásban szereplő személy vagy gazdálkodó szervezet által biztosított;
  • a számvizsgáló bizottság elnöke vagy tagja mérlegképes könyvelői vagy okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező és regisztrált személy, vagy
  • a közös képviselő, az intézőbizottság elnöke vagy tagja mérlegképes könyvelői vagy okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező és regisztrált személy, vagy társasház-kezelői, vagy ingatlankezelői szakképesítéssel rendelkezik és megfelel a társasházi törvény szerinti feltételeknek.
Gazdasági ellenőrzést segítő személy