A Számvizsgáló Bizottság a társasház gazdálkodását ellenőrző szerve, amelyet a közgyűlés választ meg, illetve ment fel, a jelenlévő tulajdonostársak egyszerű szavazattöbbségével (50% + 1 szavazat).

Abban a társasházban, amelyben huszonöt lakásnál több van, a közösség gazdálkodásának ellenőrzésére Számvizsgáló Bizottságot kell választani. A legalább 3 tagból álló Számvizsgáló Bizottságot a tulajdonostársaknak saját maguk közül kell megválasztaniuk.

Nem lehet elnöke és tagja, aki büntetett előéletű, valamint az ilyen tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.

A megválasztott tagok maguk közül elnököt választanak, a bizottság döntéseit szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnők szavazata dönt.

A Számvizsgáló Bizottság jogkörében eljárva:

  • bármikor ellenőrizheti a közös képviselő ügyintézését, havonta ellenőrzi a közösség pénzforgalmát,
  • véleményezi a közgyűlés elé terjesztett javaslatot, így különösen a beszámoló alapján elkészített éves elszámolást és a következő évi költségvetést, valamint a szervezeti-és működési szabályzat által meghatározott értékhatár felett a bemutatott számlákat,
  • javaslatot tesz a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság elnöke és tagjai díjazására,
  • összehívja a közgyűlést, ha a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke az erre vonatkozó kötelességének nem tesz eleget.

A Számvizsgáló Bizottsággal nem rendelkező társasház közösségének ellenőrzési jogkörét és feladatait az SZMSZ – ben kell megállapítani, amely előírhatja, hogy e feladatokat évente a közgyűlés határozatával felhatalmazott tulajdonostárs látja el. Ha a gazdasági ellenőrzési feladatok ellátása Számvizsgáló Bizottság vagy a felhatalmazható tulajdonostárs hiánya miatt nem biztosítható, akkor az SZMSZ erről szóló rendelkezése esetén, valamint a számvitelről szóló törvény alapján könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult szolgáltató vagy okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező és a számvitelről szóló törvény szerinti nyilvántartásban szereplő személy vagy olyan gazdálkodó szervezet is megbízható, amelynek van ilyen tagja vagy alkalmazottja. Lásd –> Gazdasági ellenőrzést segítő személy

Számvizsgáló Bizottság